ALGEMENE VOORWAARDEN VAKANTIEWONING CRAUBEKENHOF

Artikel 1. Definities  

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Vakantiewoning: Vakantiewoning ‘Craubekerhof’, Craubekerstraat 21 6343 RC Klimmen. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Richard Hendriks en Brenda Rutten , verder te noemen als “Eigenaren”.
 2. Gast: een persoon die bij de vakantiewoning verblijft en als zodanig is aangemeld;
 3. Hoofdgast: de persoon die (mede namens andere gasten) bij de Craubekerhof heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder te zijn dan 23 jaar en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten ;
 4. Eigenaren: de persoon die als eigenaar de Craubekerhof beheert;
 5. Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door de Craubekerhof.

Artikel 2. Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genoemd betreffende het verblijf in de Craubkerhof. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 2. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Tarieven  

 1. De tarieven bij reservering zijn inclusief 9% BTW en exclusief toeristenbelasting à €1,00 p.p.p.n., (tenzij anders overeengekomen), opgemaakte bedden, handdoeken, keukendoeken en eindschoonmaak.
 2. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- of reisverzekering en/of andere kosten.
 3. Alle vermelding betreffende de tarieven op de website https://www.craubekerhof.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Craubekerhof is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4. Reservering en betaling 

 1. Reservering is via de reserveringslink op https://www.craubekerhof.nl  Of kan via diverse boekingssites, mondeling, per post of telefonisch worden aangegaan.
 2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Craubekerhof.
 3. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 4. Betaling dient vooraf per bank te worden gedaan, tenzij met de Hoofdgast afwijkende afspraken zijn gemaakt welke in de bevestiging worden vastgelegd.

Artikel 5. Annulering  

 1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Craubekerhof te worden meegedeeld. Tot 14 dagen voorafgaand aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos.
 2. Bij annulering binnen 7 dagen voor de datum van aankomst wordt 50% van de kosten als vergoeding in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 24 uur vooraf aan de datum van aankomst zelf, bij aankomst of bij vroegtijdig vertrek wordt de gehele verblijfssom als vergoeding in rekening gebracht.
 4. De vergoeding dient binnen 14 dagen na annulering aan de Craubekerhof te worden voldaan op de in de eerder verzonden bevestiging genoemde rekening.
 5. De Craubkerhof heeft steeds het recht om meer dan een week voorafgaand aan de datum van aankomst de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het reeds betaalde bedrag wordt zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Artikel 6. Schade 

 1. De Gast dient zich naar behoren te gedragen en de Craubekerhof als accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Craubekerhof of de Eigenaren gegeven instructies en de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.
 2. Het staat de Eigenaren vrij om gasten bij overtreding van het Huishoudelijk Reglement dan wel ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de Craubekerhof te ontzeggen zonder enige restitutie van de verblijfskosten.
 3. De Hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar medegasten aan de Craubkerhof of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
 4. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing of diefstal) dient door de Gast direct aan de Eigenaren te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de Gastonmiddellijk aan de Eigenaren op diens verzoek te worden vergoed.
 5. Bij verlies of anderszins niet retourneren van de sleutels van de Craubekerhof worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de Hoofdgast in rekening gebracht. De Hoofdgast is verplicht deze binnen 14 dagen na ontvangst van de door de Craubkerhof onderbouwde verzonden factuur te  voldoen.
 6. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de Hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de Craubkerhof te versturen of deze alsnog binnen 2 werkdagen in persoon te overhandigen. Bij niet nakomen hiervan wordt €60,- in rekening  gebracht voor het vervangen van sleutels/sloten.

Artikel 7. Klachten  

 1. De Gast is steeds gerechtigd zijn klachten aan de Eigenaren van de Craubekerhof voor te leggen. De Craubekerhof dient een klacht steeds adequaat en met de nodige spoed te behandelen, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Overmacht  

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Craubkerfhof gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht  wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van de Eigenaren, schade aan de  accommodatie wegens storm, brand of anderszins waardoor een normaal gebruik van de accommodatie (tijdelijk) niet mogelijk is, extreme weersomstandigheden, storingen in het  stroomcircuit of maatregelen van overheidswege.
 2. Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding zal de reeds gedane betaling geheel of gedeeltelijk worden teruggeboekt, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 9. Aansprakelijkheid   

 1. De Craubekerhof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De Gast vrijwaart de Craubekerhof tegenaanspraken dienaangaande.  De Craubekerhof is niet aansprakelijk voor storingen in en om de  accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid  van de Craubekerhof.
 2. De Craubekerhof is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de grove schuld of denalatigheid van de Craubekerhof.
 3. De Craubekerhof is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) aan de zijde van de Craubekerhof. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van  de Craubekerhof voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de Craubekerhof uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Aansprakelijkheid van de Craubekerhof  voor enige gevolgschade is uitgesloten.
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de Craubekerhof beperkt tot het factuurbedrag.
 5. De Gast dient zelf alle redelijke maatregelen te nemen teneinde schade, verlies of diefstal van eigendommen te voorkomen. Dit bij voorbeeld door bij tijdelijke afwezigheid de accommodatie deugdelijk af te sluiten. De Craubekerhof is in deze niet aansprakelijk te stellen,  behoudens het vermelde onder punt 2 van dit artikel.

Artikel 10. Privacy  

 1. De Craubekerhof zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 2. Nadere uitleg over hoe Craubekerhof met persoonsgegevens omgaat is te vinden in de privacy verklaring die op https://www.craubekerhof.nl is te vinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze  

 1. De algemene voorwaarden en de overeenkomst welke tussen de gasten en de Craubekerhof zijn gesloten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12. Reparatieclausule nietigheden  

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel  anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid,  maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan  zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of  omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.  vernietigde bepalingen.

Algemene voorwaarden februari 2020